LOKALNI IZBORI 2013.

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA

REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2013. ZA OPĆINU DRAGANIĆ

REZULTATI IZBORA ZA NAČELNIKA OPĆINE DRAGANIĆ i DONTOVA METODA IZRAČUNA

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA RAD STRUČNOG TIMA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA

PRIOPĆENJE

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

 

 

          Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draganić u povodu upita više sudionika na  predstojećim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, koji izbori će se održati dana 19. svibnja 2013. godine, izdaje slijedeće

 

 

PRIOPĆENJE

 

          kojim pojašnjava način postupanja sudionika na izborima u smislu Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj: 144/12 – u daljnjem tekstu: Zakon), na način da navodi slijedeće:

 

-       sukladno članku 33. stavak 2. Zakona, svi sudionici izborne promidžbe imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima,

-       sukladno članku 38. stavak 1. Zakona, sudionici izborne promidžbe imaju jednake uvjete predizbornog nadmetanja i u tu svrhu imaju ravnopravan položaj u predstavljanju u svim lokalnim medijima,

-       sukladno članku 129. stavak 2. Zakona, prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za članove općinskog i gradskog vijeća, općinskih načelnika i gradonačelnika podnosi se županijskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

 

          S obzirom na navedeno, svi sudionici na izborima imaju pravo i dužnost pod jednakim uvjetima surađivati sa svim tijelima nadležnim za provedbu izbora u cilju jačanja povjerenja građana u izborni sustav Republike Hrvatske, te se ponašati u skladu sa Zakonom i općim načelima ustavnog poretka Republike Hrvatske.

 

U Draganiću, dana 14. svibnja 2013. godine

 

                                                                               Predsjednik općinskog

                                                                               izbornog povjerenstva

                                                                               Dalibor Ružić, dipl.iur  v.r.

STRUČNI TIM OIP OPĆINE DRAGANIĆ

                                                                                                                                                   

KARLOVAČKA ŽUPANIJA                                                                       

GRADSKO / OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO                     

OPĆINE DRAGANIĆ                                                                          

 

 

Na temelju članka 52.  Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, br. 144/12 ) , te Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. 24/11, 61/11 i 27/13) Općinsko izborno povjerenstvo donosi

 

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE DRAGANIĆ

 

I. Za člana stručnog tima zaduženog za financije u Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Draganić imenuje se VIŠNJA GAŠPIĆ   OIB 28945933850 iz Draganića, Vrh 46.

 

II. Za člana stručnog tima zaduženog za informatičku obradu kandidature  imenuje se: MIRJANA ŠEBETIĆ   OIB 87372462885 iz Draganića, Draganići 58.

 

III. Za člana stručnog tima zaduženog za administrativnu podršku  i objavu na WEB stranicama Općine Draganić zadužuje se  ANĐELA ŽUPANIĆ OIB 12440614553 iz Draganića , Lazina  117.

 

U Draganiću, 17. travnja 2013.                                             

 

 

              Predsjednik

       

                                                                                        

                                                                         Dalibor Ružić, dipl.iur. v.r.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

OLS– 9

 

 

 

OPĆINA DRAGANIĆ

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE DRAGANIĆ

 

Na temelju članaka 52., 53. i 68.  Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draganić donosi

 

R J E Š E NJ E

 

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

 

 

 Za područje Općine DRAGANIĆ, određuju se  biračka mjesta:

 

  1. biračko mjesto broj 1. u uredskom kontejneru na javnoj površini Dobra – Lazina bb, koje obuhvaća  birače s prebivalištem u ulicama Franjetići i Lazina.

 

  1. biračko mjesto broj 2. u Vatrogasnom domu Draganići, Draganići 35,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama Barkovići, Draganići,  Križančići  i   Vrh.

 

  1. biračko mjesto broj 3. u uredskom kontejneru na javnoj površini SAP - Budrovci bb, koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama Budrovci, Darići, Jazvaci i  Vrbanci.

 

     4.   biračko mjesto broj 4. u Vatrogasnom domu Mrzljaki – Goljak, Mrzljaki 3,

     koje obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama Bencetići, Goljak, Mrzljaki i Lug.  

 

 

 

 

 

U Draganiću, 03.05.2013.                                 

 

P R E D S J E D N I K

                                                                     MP

                                                                                                                            Dalibor Ružić, dipl.iur.

NAPUTAK

Poštovani,

Jučer dostavljeni Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (dalje u tekstu Pravilnik), te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe nije još stupio na snagu, naime navedeni pravilnik je poslan na objavu u Narodne novine.

Izborni sudionici dostavljaju samo:

1.     Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (IZ-DP)

2.     Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (IZ-TP),

Objavljuju se:

1.     Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (IZ-DP),

2.     Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (IZ-TP)

3.     Obrazac s podacima o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe (NOVI OBRAZAC IZ-MO)

najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka od 7 dana prije održavanja izbora (objava u trajanju od najmanje 30 dana).

MOLIM VAS DA PRIMITE TZV.  „STARE“ OBRASCE I TZV. „NOVE“ OBRASCE.

Također Vas molimo da 11. svibnja 2013. budete na raspolaganu nadležnim izbornim povjerenstvima u periodu od 9,00 sati do 16,00 stati radi zaprimanja izvješća, a nakon proteka toga roka izborni sudionici mogu izvješća dostavljati na poštu.

 

 

OBAVIJEST OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA 19. SVIBNJA 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

 

OBAVIJEST

Općinskog izbornog povjerenstva

 

 

I.                Općinsko izborno povjerenstvo Općine Draganić obavještava zainteresirane osobe da će se za potrebe predstojećih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, koji izbori će se održati dana 19. svibnja 2013. godine, za hrvatske državljane koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača, osigurati pravo glasovanja potvrdom nadležnog ureda koji vodi registar birača.

 

II.              Navedena potvrda, na dan izbora, moći će se dobiti u zgradi Općine Draganić, gdje će od 7 sati ujutro do 19 h navečer, dežurati gospođa MIRJANA ŠEBETIĆ, matičarka.

 

 

 

 

U  Draganiću, dana 03. svibnja 2013. godine

 

                                                                               Predsjednik općinskog

                                                                               izbornog povjerenstva

                                                                               Općine Draganić:

                                                                              

Dalibor Ružić, dipl.iur

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Klasa: 013-01/13-01/06

Urbroj: 2133/1-08/01-13-26

Karlovac, 6. svibnja 2013.g.

GRADSKIM I OPĆINSKIM IZBORNIM POVJERENSTVIMA

U svezi sadržaja dopisa Državnog izbornog povjerenstva, a koje se odnosi na

imenovanje članova biračkih odbora u dijelu u kojemu članove predlažu političke stranke,

napominjemo da nadležna izborna povjerenstva predlažu nestranačke predsjednike i

zamjenike predsjednika članova biračkih odbora pa je potrebno da sva izborna povjerenstva

raspolažu sa prijedlozima kandidata za ta mjesta te ih unose izravno u APIS aplikaciju ili

dostave prijedloge županijskom informatičkom koordinatoru što je moguće prije. Pri tome

treba imati u vidu krajnji rok imenovanja biračkih odbora, a to je 8. svibnja 2013l. godine do

24,00 sati.

PREDSJEDNIK:

Ivan Perković

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

KLASA:         013-01/13-01/03

URBROJ:      2133/08-03-13-1  

DRAGANIĆ,  03. svibanj 2013.g.

 

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine DRAGANIĆ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DRAGANIĆ

 

Kandidat:

STJEPAN BENCETIĆ, mr.; DRAGANIĆ, BENCETIĆI 9; rođ. 02.01.1961; OIB: 03692175551; M

Zamjenik kandidata:

IVICA VRBANIĆ; DRAGANIĆ, VRBANCI 1; rođ. 05.10.1958; OIB: 08763231154; M

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

Predlagatelj:

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE DRAGANIĆ

 

DALIBOR RUŽIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

KLASA:         013-01/13-01/03

URBROJ:      2133/08-03-13-2

DRAGANIĆ,  03. svibanj 2013.g.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine DRAGANIĆ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DRAGANIĆ

 

Kandidat:

STJEPAN GOLUB; DRAGANIĆ, LUG 37; rođ. 06.09.1949; OIB: 61303691556; M

Zamjenik kandidata:

ZLATKO GRBAČIĆ, dr.med.;  DRAGANIĆ, DRAGANIĆI 30/ 001; rođ. 01.06.1946; OIB: 14116335920; M

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Predlagatelj:

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE DRAGANIĆ

 

DALIBOR RUŽIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

KLASA:         013-01/13-01/03

URBROJ:      2133/08-03-13-3

DRAGANIĆ,  03. svibanj 2013.g.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine DRAGANIĆ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  JOSIP JAZVAC, ANDRIJA JANČIĆ, JOSIP BILIČIĆ, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DRAGANIĆ

 

Kandidat:

JOSIP JAZVAC; DRAGANIĆ, FRANJETIĆI 32; rođ. 23.03.1951; OIB: 47619482692; M

Zamjenik kandidata:

ANDRIJA JANČIĆ; DRAGANIĆ, BENCETIĆI 10/D; rođ. 20.12.1974; OIB: 48663259389; M

 

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE DRAGANIĆ

 

DALIBOR RUŽIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

KLASA:        013-01/13-01/03

URBROJ:     2133/08-03-13-4

DRAGANIĆ, 03. svibanj 2013.g.

 

 

            Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine DRAGANIĆ, sastavilo je

 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

1.      Kandidat: STJEPAN BENCETIĆ, mr.

          HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

          HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

          HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

          Zamjenik kandidata: IVICA VRBANIĆ

2.      Kandidat: STJEPAN GOLUB

          SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

          HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

          HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

          Zamjenik kandidata: ZLATKO GRBAČIĆ, dr.med.

3.      Kandidat: JOSIP JAZVAC

          KANDIDAT GRUPE BIRAČA

          Zamjenik kandidata: ANDRIJA JANČIĆ

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE DRAGANIĆ

 

DALIBOR RUŽIĆ

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

KLASA:          013-01/13-01/02

URBROJ:       2133/08-03-13-1

DRAGANIĆ,   03.svibanj 2013.g.

 

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine DRAGANIĆ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

Nositeljica liste: ANICA DOMLADOVAC bacc.

 

Kandidatkinje/kandidati:

                   1. ANICA DOMLADOVAC, bacc.; HRVATICA; DRAGANIĆ, LAZINA 152; rođ. 20.04.1955; OIB: 05249803654; Ž

                   2. IVICA VRBANIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, VRBANCI 1; rođ. 05.10.1958; OIB: 08763231154; M

                   3. JADRANKO ŽIVČIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, BENCETIĆI 19; rođ. 15.03.1965; OIB: 86696843919; M

                   4. NEDELCO BARKOVIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, BARKOVIĆI 8; rođ. 08.02.1970; OIB: 91333159346; M

                   5. ROBERT DOMLADOVAC; HRVAT; DRAGANIĆ, LAZINA 197/A; rođ. 09.10.1973; OIB: 92133955716; M

                   6. KRUNOSLAV TOMAČIĆ, dipl.ing.; HRVAT; DRAGANIĆ, BUDROVCI 107; rođ. 26.03.1973; OIB: 71433811509; M

                   7. VLADIMIR TURKALJ; HRVAT; DRAGANIĆ, GOLJAK 82; rođ. 22.12.1963; OIB: 09824310894; M

                   8. FILIP GRDIŠA; HRVAT; DRAGANIĆ, LAZINA 67; rođ. 10.05.1988; OIB: 13442201022; M

                   9. SANJA VRBANIĆ STANIĆAK, dipl.ing.; HRVATICA; DRAGANIĆ, VRH 9; rođ. 07.12.1982; OIB: 46190551138; Ž

                10. MATIJA VUČKOVIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, LAZINA 153/A; rođ. 03.06.1994; OIB: 00816013789; M

                11. ZLATKO AMENT; HRVAT; DRAGANIĆ, JAZVACI 33; rođ. 08.07.1963; OIB: 42598438881; M

                12. UDINA KUŠEĆEK-BUJAN, dipl.oec.; HRVATICA; DRAGANIĆ, VRH 5; rođ. 11.12.1975; OIB: 01375542798; Ž

                13. BISERKA BUJAN, dipl.ing.; HRVATICA; DRAGANIĆ, DRAGANIĆI 28; rođ. 23.12.1976; OIB: 29627140514; Ž

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE DRAGANIĆ

 

DALIBOR RUŽIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

KLASA:        013-01/13-01/02

URBROJ:     2133/08-03-13-2

DRAGANIĆ, 03. svibanj 2013.g.

 

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine DRAGANIĆ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  JOSIP JAZVAC, ANDRIJA JANČIĆ, JOSIP BILIČIĆ, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste: JOSIP JAZVAC

 

Kandidatkinje/kandidati:

                   1. JOSIP JAZVAC; HRVAT; DRAGANIĆ, FRANJETIĆI 32; rođ. 23.03.1951; OIB: 47619482692; M

                   2. ANDRIJA JANČIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, BENCETIĆI 10/D; rođ. 20.12.1974; OIB: 48663259389; M

                   3. JOSIP BILIČIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, MRZLJAKI 1/B; rođ. 09.05.1936; OIB: 23948024750; M

                   4. JURAJ BARKOVIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, BARKOVIĆI 39; rođ. 20.01.1954; OIB: 12817345620; M

                   5. PETAR PRSTAC; HRVAT; DRAGANIĆ, MRZLJAKI 54/A; rođ. 04.04.1955; OIB: 58817447988; M

                   6. MARICA BELAN; HRVATICA; DRAGANIĆ, LAZINA 190; rođ. 31.03.1968; OIB: 36866023107; Ž

                   7. IVICA DOMLADOVAC; HRVAT; DRAGANIĆ, DRAGANIĆI 34/B; rođ. 16.03.1963; OIB: 93504937730; M

                   8. ŽELJKO JEREČIĆ, dipl.ing.; HRVAT; DRAGANIĆ, LAZINA 3; rođ. 22.02.1986; OIB: 88630635658; M

                   9. DAMIR ŽUPANIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, LAZINA 115; rođ. 12.12.1988; OIB: 09713350680; M

                10. ZDENKO JAKŠIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, GOLJAK 63/A; rođ. 14.04.1952; OIB: 93243987714; M

                11. KRUNOSLAV KONJEK; HRVAT; DRAGANIĆ, VRH 31; rođ. 09.10.1976; OIB: 63544890244; M

                12. MARIO BARKOVIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, BARKOVIĆI 3; rođ. 08.07.1981; OIB: 54304048154; M

                13. BOŽO HORVAT; HRVAT; DRAGANIĆ, MRZLJAKI 105/B; rođ. 24.06.1965; OIB: 52010495976; M

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE DRAGANIĆ

 

DALIBOR RUŽIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

KLASA:            013-01/13-01/02

URBROJ:         2133/08-03-13-3

DRAGANIĆ,     03. svibanj 2013.g.

 

 

            Na temelju članka 22. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine DRAGANIĆ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU, utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Nositelj liste: STJEPAN GOLUB

 

Kandidatkinje/kandidati:

                   1. STJEPAN GOLUB; HRVAT; DRAGANIĆ, LUG 37; rođ. 06.09.1949; OIB: 61303691556; M

                   2. ANĐELKO MISIR; HRVAT; DRAGANIĆ, MRZLJAKI 31; rođ. 21.01.1976; OIB: 70806699920; M

                   3. BARBARA KRULJAC ŽILIĆ; HRVATICA; DRAGANIĆ, BUDROVCI 162/E; rođ. 26.01.1946; OIB: 29748884880; Ž

                   4. BORIS LEBARIĆ, ing.; HRVAT; DRAGANIĆ, VRH 42; rođ. 13.02.1958; OIB: 58114293018; M

                   5. MIJO ŠEGULIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, DARIĆI 7; rođ. 14.10.1939; OIB: 54475872353; M

                   6. ZLATKO GRBAČIĆ, dr.med.; HRVAT; DRAGANIĆ, DRAGANIĆI 30/ 001; rođ. 01.06.1946; OIB: 14116335920; M

                   7. ANA BARKOVIĆ, mag.; HRVATICA; DRAGANIĆ, DRAGANIĆI 5/ 004; rođ. 22.03.1981; OIB: 40891994904; Ž

                   8. VESNA RUPČIĆ; HRVATICA; DRAGANIĆ, BUDROVCI 123; rođ. 24.03.1969; OIB: 85073749191; Ž

                   9. TOMISLAV TURČIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, LAZINA 163; rođ. 20.11.1982; OIB: 12619886023; M

                10. FRANJO BELAN; HRVAT; DRAGANIĆ, LAZINA 173; rođ. 15.09.1939; OIB: 43450041576; M

                11. MARINKO RATAIĆ; HRVAT; DRAGANIĆ, GOLJAK 62; rođ. 20.06.1973; OIB: 93702928640; M

                12. IVANA BENE, mag.ing.; HRVATICA; DRAGANIĆ, BUDROVCI 114; rođ. 22.04.1987; OIB: 15437431547; Ž

                13. ROBERT BUJAN; HRVAT; DRAGANIĆ, VRH 12/C; rođ. 26.03.1990; OIB: 77380808153; M

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE DRAGANIĆ

 

DALIBOR RUŽIĆ

 REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

KLASA:        013-01/13-01/02

URBROJ:     2133/08-03-13-4

DRAGANIĆ, 03. svibanj 2013.g.

 

 

            Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine DRAGANIĆ, sastavilo je

 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

 

 

1.      HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

          HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

          HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

          Nositeljica liste: ANICA DOMLADOVAC bacc.

2.      KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

          Nositelj liste: JOSIP JAZVAC

3.      SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

          HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

          HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

          Nositelj liste: STJEPAN GOLUB

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE DRAGANIĆ

 

DALIBOR RUŽIĆ

 

 

RSS