O B A V I J E S T I - OPĆENITO

OBAVIJEST ZA NEZAPOSLENE ŽENE

Postovani clanovi LAG-a, molimo Vas proslijedite ovu obavijest svima kojima bi mogla biti zanimljiva:

LAG Vallis Colapis u partnerstvu sa Zenskom grupom Korak i

 drugim partnerima pokrece projekt pod nazivom:

PARTNERTSVO ZA PROMJENE I
RAZVOJ NA LOKALNOM TRZISTU
RADA
:

Detalje vidite na nasoj mreznoj stranici:

http://leader.vallis-colapis.hr/index.php/pocetna/artnerstvo-za-promjene-i-razvoj-na-lokalnom-tritu-rada.html

U okviru ovog projekta svim nezaposlenim zenama nudimo besplatno pohadjanje tecajeva:
- vocarstva (25 polaznica, ima jos slobodnih mjesta)
- sirarstva (25 polaznica, ima jos slobodnih mjesta)
- racunovodstva (10 polaznica, ali vec je popunjeno)

Jedini uvjet je da je zena prijavljena kao nezaposlena (barem 1 dan) u evidenicji HZZ-a.

Edukacije vode strucnjaci udruge EKOP (Udruga proizvodjaca ekoloskih proizvoda) i Prirodoslovne skole u Karlovcu. Tecaj je vrificiran kod nadleznog ministarstva i Agencija za obrazovanje odraslih te se upisuje kao dodatna kvalifikacija u radnu knjizicu.

Sve polaznice ce dobiti besplatnu pomoc kod registracije tvrtke, OPG-a ili zadruge ako se odluce na pokretanje vlastitog ili zajednickog posla.

Sve polaznice ce dobiti pomoc u zastiti i brandiranju svojih proizvoda (zimnice, sira, konzumnog voca, sokova, pekmeza i sl.).

U okviru projekta cemo otvoriti najmanje 3 prodajna mjesta u Karlovackoj zupaniji na kojima cete moci prodavati svoje proizvode.

Bit ce osigurana i web prodaja preko web stranice naseg LAG-a. Cijelo vrijeme projekta osigurano je besplatno savjetovanje (izrada poslovnih planova i ostalih analiza) od strane naseg ekonomskog strucnjaka za sve polaznice.

Zainteresirane polaznice neka se jave na:

ZENSKA GRUPA KARLOVAC „KORAK“,
047/600-392, TE NA E-MAIL: ledi.korak@gmail.com,
--
ili na
--
LAG Vallis Colapis
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
047/731-400 (kućni 112)
047/731-172 fax.
lag@vallis-colapis.hr
www.vallis-colapis.hr

BR.1 

Poštovani,

Ministarstvo turizma predstavilo je program dodjele bespovratnih potpora u 2014. godini pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva“. Sredstva programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima (izvan javnog sektora), obrtima, zadrugama, seljačkim domaćinstvima (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičkim osobama – privatnim iznajmljivačima. Za provedbu programa na raspolaganju je 26,65 milijuna kuna, a potpore se kreću od 30 do 500 tisuća kuna.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere:

Mjera A - Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti u:

- hotelima (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština i pansion),

- kampovima (kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište i hostel),

- seljačkim domaćinstvima (OPG) i

- objektima u domaćinstvu (soba, apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu);

Kroz Mjeru A podupirati će se izgradnja bazena u hotelima, kampovima, seljačkim domaćinstvima te privatnim apartmanima, kućama za odmor i sobama. Također, Mjera A usmjerena je na ulaganje u realizaciju tematskog definiranja hotela (npr. Business, Congress, Family, Spa), poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom, ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica i vinotočja, povećanje energetske učinkovitosti, udruživanje privatnih iznajmljivača u zadruge.

Mjera B – Razvoj posebnih oblika turizma

Kroz Mjeru B poticat će se razvoj posebnih oblika turizma, između ostaloga projekti usmjereni na aktiviranje planinarskih domova te uređenje i prenamjenu napuštenih škola i drugih objekata za potrebe turizma, ulaganje u odmorišta za bicikliste, bike&bed smještaj, zabavne i tematske parkove te dovršetak izgradnje novih, odnosno obnovu ili rekonstrukciju postojećih manjih turističkih brodova s elementima tradicijske gradnje.

Mjera C - Priprema projektne dokumentacije za nove investicije u turizmu

Mjerom C sufinancirat će se priprema projektne dokumentacije novih investicija malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, vezanih uz razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, među koje spada studija izvodljivosti, tehnička projektna dokumentacija, aktivnosti vezane za lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu, aktivnosti vezane za procjenu utjecaja na okoliš.

Mjera D – Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost

Mjerom D će se sufinancirati članarine u prestižnim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata za prve tri godine članstva i to s maksimalno 200 tisuća kuna.

Prijave projekata primaju se on-line od 28. veljače 2014. do zaključno 15. travnja 2014. na propisanom obrascu zahtjeva dostupnom na web stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr

              -------------------------------------------------------------------------------------------

BR.2 

-----Original Message-----

From: LAG Vallis Colapis ured [mailto:lag@vallis-colapis.hr]

Sent: Wednesday, February 26, 2014 8:43 AM

To: undisclosed-recipients:

Subject: Natjecaj: EU za gradjane

Otvoren natjecaj Europa za gradjane

           ----------------------------------------------------------------------------------------------

BR.3 

Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pozivaju udruge koje su programski usmjerene za rad s djecom i/ili mladima da se prijave za financijsku potporu projektima koji doprinose smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja. Rok za podnošenje prijedloga projekata je 31. ožujka 2014

Udruge sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:

Prevencija nasilja nad djecom i mladima -nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i mladima - nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Za svako prioritetno područje natječaja osigurano je po 3.000.000,00 kuna, (ukupno 6.000.000,00 kuna).

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna.

Jedna udruga može prijaviti jedan projekt u sklopu jednog prioritetnog područja aktivnosti na razdoblje provedbe projekta do jedne godine, a ista udruga može biti partner na više projekata u oba prioritetna područja.

Udruga može sudjelovati u oba prioritetna područja kao prijavitelj ili partner.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju preuzmite na sljedećem linku: http://bit.ly/1j3ms4d

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Poštovani LAG-ovci

DM je otvorio natječaj za ekoloske OPG-e,

Više možete naći na linku:

http://www.dmgreencity.com/

OBAVIJEST O UPISIMA U NOGOMETNI KLUB DRAGANIĆ

                                         RASPORED UPISA U NOGOMETNI KLUB DRAGANIĆ

Upisi će se vršiti za dobne kategorije:       DJEČACI              8-15 godina

                                                                          DJEVOJČICE       9-16 godina

 

Upisi će se održati tijekom SIJEČNJA i VELJAČE 2014. godine (utorkom i petkom)

 u sportskoj dvorani naše škole.

Termini upisa:           Utorak                        18.30h – 20.00h

                                     Petak                          17.30h – 19.00h

 

Nadamo se i veselimo vašem što većem odazivu!

Sportski pozdrav od NK Draganić.

Kontakt broj: 098 1816 895

 

Trener:                                                                                                         Predsjednik kluba:

Zrinko Bahorić                                                                                              Marijan BrozovićDraganić, 07.01.2014.


 

JAVNI POZIV ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA 2013./2014.

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

       OPĆINA DRAGANIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA:  363-01/13-01/33

URBROJ:2133/08-03/01-13-2

Draganić, 06.11.2013. godine

 

          Na temelju Zaključka Općinskog vijeća sa 4. sjednice održane  29. listopada 2013. godine i Odluke Općinskog načelnika od 04. studenog 2013. godine, objavljuje se

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE

PONUDA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA

NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ

U SEZONI ZIMA  2013./2014. godine

 

1.  Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda

 

a)  za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i javnim površinama na području Općine Draganići to    po mjesnim odborima u ukupnoj dužini od cca 50 km, u sezoni zima 2013./2014. godine.

 

    - Mjesni odbor LAZINA - ukupnoj dužini od cca 10,00 km

    - Mjesni odbor DRAGANIĆI - ukupnoj dužini od cca 12,50 km

    - Mjesni odbor BUDROVCCI - ukupnoj dužini od cca 12,50 km

    - Mjesni odbor MRZLJAKI-GOLJAK - ukupnoj dužini od cca 14,50 km

 

   Ponuditelji se mogu  javiti za čišćenje pojedinačno za jedan ili više mjesnih odbora ili za područje     cijele Općine Draganić.

 

b) za čišćenje nogostupa uz državnu cestu D1, i Županijsku cestu ŽC 3151 u ukupnoj dužini cca 8 km.

 

2.  Pravo sudjelovanja u podnošenju ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje

  djelatnosti  koje su predmet ovog javnog poziva.

 

3.  Ponude moraju sadržavati:

-        naziv i adresu ponuditelja, broj telefona, broj telefaksa, MB, OIB.

-        izvod iz sudskog ili obrtnog registra, Potvrda o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava  (ne starija od 30 dana, računajući od dana objave javnog poziva)

-        potvrdu porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima (ne stariju od 30 dana, računajući od dana objave javnog poziva)

-        BON 2 (ne stariji od 30 dana od dana objave javnog poziva)

-        izjavu o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja, ovjerenu kod javnog bilježnika (ne stariju od 6 mjeseci od dana objave javnog poziva)

-        ispunjeni i ovjereni ponudbeni troškovnik prema Uvjetima za čišćenje nerazvrstanih cesta, javnih površina i nogostupa na području Općine Draganić u zimskoj sezoni 2013/2014. godine.

-        reference o ranije obavljenim radovima iste vrste

-        popis raspoložive mehanizacije i kadrova za operativnu izvedbu radova

 

4.  Ponude sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom      ''ponuda za čišćenje snijega'' – NE OTVARAJ na adresu Općina Draganić,  Draganići 10,

 47 201   Draganić.

 Rok za dostavu ponuda je 15.11.2013. godine  do 12,00 sati

      Javno otvaranje ponuda biti će u Općini Draganić u petak, 15.11 2013. godine u 12.00 sati.

   Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili prijave podnesene protivno uvjetima javnog poziva neće se 

   razmatrati. Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri. Razmotrit će 

   se isključivo prijave koje su prispjele do navedenog roka.

 

5.      Ponudbena dokumentacija kao i sve  informacije u svezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti u Općini Draganić, svakim radnim danom u vremenu između 7.00 do  15.00 sati, ili na telefon 047/ 715 -136.

 

6.      Prvenstveni kriteriji pri odabiru ponuda biti će najniža jedinična cijena stavki ponudbenog troškovnika, te bolja tehnička opremljenost i kadrovska ekipiranost ponuditelja, a koja  zadovoljava operativne potrebe naručitelja. 

 

7.   O odabiru najpovoljnije ponude svi će ponuditelji biti obaviješteni u roku od osam dana od dana  

     donošenja odluke o istom.

 

 

 

                                                                                                       PROČELNICA

 

                                                                                                Dražena Lesić, dipl. iur. v.r.

                    Grb Republike Hrvatske

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                  

    OPĆINA DRAGANIĆ

  OPĆINSKI NAČELNIK

Tel: 385 47 715-136, 715-770 Fax: 715-376,

E-mail : opcina-draganic@ka.t-com.hr                                                        

 

KLASA:        350-01/12-01/05

UR. BROJ:    2133/08-02-13-21

 

Draganić,    15. svibanj 2013.g.

 

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 47. Statuta Općine Draganić (Glasnik Karlovačke županije 18/13) Općinski načelnik objavljuje:

 

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Poduzetničke zone Draganić 1“

 

Članak 1.

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Poduzetničke zone Draganić 1“  (u daljnjem tekstu UPU) održat će se od 24.05.2013. do 20.06.2013.

 

Članak 2.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog UPU bit će izložen na javni uvid u prostorijama Općine Draganić, Draganići 10, radnim danom u vremenu od 9:00 do 15:00 sati.

 

Članak 3.

Javno izlaganje održat će se 27.05.2013. godine u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 16:00 sati.

 

Članak 4.

Posebna obavijest o javnoj raspravi poslat će se tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu UPU-a iz područja svog djelokruga, te ostalim osobama određenim Odlukom o izradi UPU-a.

 

Članak 5.

Prijedlozi, primjedbe, očitovanja i mišljenja na prijedlog UPU moći će se:

-        upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi prijedlog UPU (u vrijeme trajanja javnog uvida); ili

-        dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, ili

-        dostaviti pisarnicu Općine Draganić, Draganići 10 (u vrijeme trajanja javne rasprave) osobno ili

putem pošte.

 

Članak 6.

Prijedlozi, primjedbe, očitovanja i mišljenja koje će biti nečitko napisana bez imena, prezimena, adrese i potpisa podnositelja, te dana drugačije od načina opisanog članka 6. ovog Zaključka neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Članak 7.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u službenom glasilu „Glasnik Karlovačke županije“.

 

 

                   Općinski načelnik,

zamjenica općinskog načelnika koja

obnaša dužnost općinskog načelnika

 

                              Barica Turk

OPĆINA DRAGANIĆ

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KOMUNALNI REFERENT

Draganići,  OŽUJAK  2012.g.

SLIJEDOM ODLUKE  O  UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA PASA I MAČAKA NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ (Glasnik KŽ 19/2000)  DAJEM SLIJEDEĆU

O B A V I J E S T

V L A S N I C I M A    P A S A

            VLASNICI I DRŽATELJI PASA NA PODRUČJU NAŠE OPĆINE  DUŽNI SU  PSE DRŽATI NA VEZU ILI U OGRAĐENOM PROSTORU, KAKO NEBI  SLOBODNO ŠETALI CESTAMA  I  JAVNIM POVRŠINAMA, UGROŽAVALI ŽIVOTE I ZDRAVLJE PROLAZNIKA, TE UNIŠTAVALI RASLINJE I NASADE.

            PSE KOJI SE NAĐU BEZ VEZA  I NADZORA VLASNIKA IZVAN STANA ILI DVORIŠTA, ODNOSNO NA OTVORENOM PROSTORU ZBRINUT ĆE OVLAŠTENA USTANOVA, A TROŠKOVE HVATANJA, HRANIDBENE DANE, TE EVENTUALNO EUTANAZIRANJE  PSA SNOSIT ĆE U CIJELOSTI VLASNIK PSA.

           VJERUJEMO DA ĆE SE SVI VLASNICI  I  DRŽATELJI PASA PRIDRŽAVATI  PRAVILA IZ OVE OBAVIJESTI, TE TIME PRIDONIJETI SIGURNIJEM  I  ZDRAVIJEM ŽIVOTU MJEŠTANA, PRVENSTVENO ŠKOLSKE DJECE I STARIJIH OSOBA – PJEŠAKA KOJI SU DO SADA, ZBOG SLOBODNOG I NEOGRANIČENOG KRETANJA PASA BEZ VEZA I NADZORA BILI  VEOMA UGROŽENI.

 

                                                                      OPĆINA DRAGANIĆ

RSS