UPUTE – NATJEČAJ ZA PROČELNIKA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA:112-01/21-02/01

URBROJ:2133/08-02-21-4

Draganić, 01.02.2021.

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, NAČINU I PODRUČJIMA OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DRAGANIĆ

POPIS POSLOVA

–       rukovodi i koordinira radom Jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima
–       brine o zakonitom i učinkovitom radu JUO u odnosu na obveze načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća
–       prati propise iz  nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, daje upute za rad zaposlenima u odjelu te provodi neposredan nadzor nad njihovim radom
–       rješava najsloženije predmete iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela te u suradnji sa ostalim službenicima, sudjeluje u rješavanju svih pitanja koja se odnose na obavljanje tekućih poslova JUO
–       nadzire namjensko i racionalno trošenje proračunskih sredstava
–      izrađuje Program rada Jedinstvenog upravnog odjela
–       donosi rješenja u prvostupanjskom upravnom postupku sukladno zakonskim i drugim propisima
–      koordinira poslove u vezi ostvarivanja prava i obveza iz službe i radnih odnosa službenika i namještenika kao i dužnosnika koji profesionalno obavljaju svoju dužnost
–       brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika
–       izrađuje plan godišnjih odmora te izdaje rješenja o korištenju istih
–       prati stanje u području predškolskog odgoja i školstva, određuje zahtjeve za osiguranje sredstava te izrađuje izvješće o istom
–       izrađuje ugovore koji se zaključuju sa izvoditeljima za obavljanje poslova za potrebe Općine
–      obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine, odlukama Općinskog vijeća te po nalogu načelnika
 1. PODACI O PLAĆI

Plaću radnog mjesta pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić čini umnožak koeficijenta za obračun plaće 2,60 utvrđen člankom 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ 14/2016) i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 1. NAČIN I PODRUČJA OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA TE PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:

 • pisano testiranje
 • intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja

Pravni  i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01.,  60/01, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19),
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90135/9708/98113/00124/0028/0141/0155/0176/1085/1005/14)
 • Statut Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“  19/13, 59/13, 6/18, 13/20. i Službeni glasnik Općine Draganić 4/15),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20),
 • Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15),
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),

Napomena: izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja su i sve možebitne izmjene i dopune navedenih izvora, a koje će biti na snazi u vrijeme održavanja pisanog testiranja.

Način obavljanja prethodne  provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić (dalje u tekstu: Natječaj).

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja i sposobnosti započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljeno 20 pitanja za provjeru znanja iz navedenih pravnih i drugih izvora za prethodnu provjeru.

Na pisanom testiranju kandidati mogu ostvariti od 1 do 20 bodova. Svaki točan odgovor nosi 1 bod. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti. Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju, neposredno nakon rezultata istog.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kroz intervju s kandidatima utvrđuje u kojoj mjeri kandidat posjeduje organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, snalažljivost, komunikativnost, kreativnost te u kojoj je mjeri motiviran za rad u Općini Draganić. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 20 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja općinskom načelniku Općine Draganić. Općinski načelnik donosi rješenje o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju pročelnika.

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BITI ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI NA SLUŽBENOJ MREŽNOJ STRANICI OPĆINE DRAGANIĆ www.draganic.hr   I NA OGLASNOJ PLOČI OPĆINE DRAGANIĆ.                         

  Predsjednik Povjerenstva

  Nataša Opačić,mag.eur.posl.stud

Novosti

Komentari su onemogućeni!

Skip to content