Općinski načelnik

 Anica Domladovac, bacc.med.techn.

općinska načelnica Općine Draganić

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti i zastupnik Općine, u trajanju svog mandata od četiri godine. Općinski načelnik i njegov zamjenik se biraju na neposrednim izborima. Zadužen je za upravljanje općinom u skladu s aktima koje donosi općinsko vijeće i rukovodi tijelima općine.

Obveze i ovlasti općinskog načelnika:

  • priprema prijedloge općih akata
  • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela
  • usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad
  • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom
  • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima
  • imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno
  • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
Skip to content