Mjesna samouprava

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području općine Draganić osnivaju se mjesni odbori. Područja Mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće. Mjesni odbor je pravna osoba.

Na području općine Draganić Mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor Mrzljaki -Goljak, koji obuhvaća područje ulica: Lug, Goljak, Bencetići i Mrzljaki

2. Mjesni odbor Budrovci, koji obuhvaća područje ulica: Budrovci, Darići, Jazvaci i Vrbanci

3. Mjesni odbor Draganići, koji obuhvaća područje ulica: Barkovići, Draganići, Križančići i Vrh

4. Mjesni odbor Lazina – Franjetići, koji obuhvaća područje ulica: Lazina i Franjetići.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, Mjesni odbor dužan je uvažavati interes Općine Draganić u cjelini.

Vijeće mjesnog odbora:

  • donosi program rada i Izvješće o radu mjesnog odbora
  • donosi plan komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji
  • donosi pravila mjesnog odbora
  • donosi pravilnik o radu u skladu s ovim Statutom
  • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora
  • saziva mjesne zborove građana
  • odlučuje o korištenju sredstava namijenjenim mjesnom odboru u proračunu Općine Draganić
  • predlaže promjenu područja mjesnog odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na svojem području
Skip to content