Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

Sven Starešinčić, mag.iur.

Radno vrijeme JUO
Ponedjeljak – petak 7,00 – 15,00
Pauza 10,30 – 11,00

Ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela uređuje se općim aktom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa statutom i zakonom.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela upravlja i rukovodi radom JUO-a, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika te obavlja druge poslove predviđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Općine i ovom Odlukom.

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

  •  lokalnu samoupravu i upravu, mjesnu samoupravu, gradsku imovinu, društvene djelatnosti, radne odnose, kadrovsku evidenciju i tehničko održavanje
  • projekte grada, urbanizam, prostorno planiranje, komunalni sustav
  • financije, gradski proračun, gospodarstvo, financijsko upravljanje i kontrole, naplatu potraživanja i ovrhe
Skip to content