31. sjednica općinskog vijeća Općine Draganić

DNEVNI RED ZA 31. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA DRAGANIĆ
1 lis. 2018
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2133/08-05-17-1
Draganić, 09. ožujka 2017. g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke Županije“ broj 18/13 i 59/13) (Glasnik Općine Draganić 4/15) i članka 17. stavka 1. alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj 48/13) i („Glasnik Općine Draganić“ 4/15), sazivam

31. SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u četvrtak 16. ožujka 2017. g.

u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

sa sljedećim prijedlogom

D n e v n o g r e d a

Aktualni sat
Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća
Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika (srpanj – prosinac 2016. g.)
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. g.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.
Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2016. g.
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. g.
Izvješće o izvršenoj prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Draganić za 2016. g.
Izvješće Nadzornog odbora Komunalnog Društva Draganić d.o.o. za 2016. g.
Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Draganić
Zamolba za ukidanje svojstva javnog dobra u Vrbancima
Razno
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Jazvac

Novosti

Komentari su onemogućeni!

Skip to content